Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy okrašlovacího spolku

Stanovy Okrašlovacího spolku Rabštejn nad Střelou

1. Název a sídlo

Název občanského sdružení je Okrašlovací spolek Rabštejn nad Střelou (dále také spolek). Sídlo spolku je na adrese Rabštejn nad Střelou 11, 331 62 Manětín.

2. Cíle, poslání a působnost

Okrašlovací spolek Rabštejn nad Střelou je nepolitickým, dobrovolným a zájmovým sdružením občanů, kteří usilují o všestranné zkrášlování, obnovu a udržitelný rozvoj historického města Rabštejna nad Střelou a jeho okolí. Okrašlovací spolek Rabštejn nad Střelou se hlásí k odkazu a navazuje na činnost Okrašlovacího spolku Rabštejn nad Střelou (Verschönerungsverein Rabenstein an der Schnella) založeného v roce 1910.

Spolek přináší vlastní podněty a ve spolupráci s orgány veřejné správy usiluje o prosazování těch obecně prospěšných zájmů a aktivit, které povedou k obnově a rozvoji Rabštejna nad Střelou a jeho okolí a k rozvoji plnohodnotného života kdysi vysídleného města a zdejší občanské společnosti. Spolek si současně vyhrazuje právo občanské kontroly činnosti správních orgánů a upozorňování na její případné nedostatky. Spolek také spolupracuje s organizacemi obdobného charakteru v České republice i v zahraničí.

V rámci výše uvedených cílů bude Okrašlovací spolek Rabštejn nad Střelou provádět v historickém městě a jeho okolí zejména tyto činnosti:

•    posilovat pocit hrdosti a sounáležitosti občanů a chalupářů s městem
•    chránit přírodu a krajinu a další složky životního prostředí
•    přispívat k údržbě a rozšiřování veřejné zeleně
•    podporovat aktivity na revitalizaci vodních toků a vodních děl
•    usilovat o obnovu a doplnění historické cestní sítě
•    chránit kulturní a další významné i drobné historické památky
•    usilovat o zpřístupnění a šetrné využití nevyužitých staveb a památek
•    podporovat obnovu duchovního života a tradice poutního místa
•    podílet se na historickém bádání o minulosti města a okolí
•    spolupracovat při šetrném rozvoji města z hlediska krajiny, urbanismu a architektury
•    podporovat rozvoj místní kultury a obnovu tradic a zvyků
•    přispívat k propagaci města a rozvoji cestovního ruchu
•    podporovat obnovu a rozvoj turistických tras
•    iniciovat či podporovat vydávání regionálních publikací
•    podílet se na nezávislé oponentuře rozvojových projektů
•    organizovat veřejné akce na podporu svých cílů a záměrů
•    podporovat činnost dalších organizací a rozvoj občanské společnosti
•    usilovat o rozvoj plnohodnotného života ve městě
•    podporovat rozvoj infrastruktury a služeb nezbytných pro rozvoj trvalého bydlení

3. Členství

Členství v Okrašlovacím spolku Rabštejn nad Střelou je individuální a dobrovolné. Členy se mohou stát odborníci, laici a sponzoři, kteří souhlasí s programem a cíli spolku.

Členství ve spolku vzniká současným naplněním následujících tří kroků:

•    vyplněním a registrací členské přihlášky
•    schválením členství na pravidelné schůzi nebo valné hromadě spolku
•    zaplacením členského příspěvku, pokud je stanoven

Členství zaniká v těchto případech:

•    úmrtím nebo písemnou odhláškou člena
•    vyloučením ze spolku schváleným valnou hromadou
•    nezaplacením stanoveného členského příspěvku do konce daného kalendářního roku

Minimální výše ročního členského příspěvku je pro daný kalendářní rok stanovena usnesením valné hromady spolku. Pokud není výše ročního členského příspěvku stanovena, členský příspěvek se v daném roce zpravidla nevybírá. Členové spolku jsou oprávněni dobrovolně zaplatit vyšší členský příspěvek, než byl pro daný kalendářní rok stanoven.

4. Povinnosti členů

Členové spolku podle svých schopností usilují o poznání, obnovu a zvelebování historického města Rabštejna nad Střelou a jeho okolí. Řádně platí stanovené členské příspěvky a účastní se spolkových akcí, k naplňování cílů spolku dále přispívají svým vystupováním, dobrovolnou prací nebo sponzorskými dary.

5. Práva členů

Členové mají právo podílet se na řízení spolku prostřednictvím valných hromad a pravidelných schůzí spolku, mají právo volit a být voleni do orgánů spolku a být informováni o hospodaření spolku a jeho činnosti.

Členové spolku mají právo používat společné dokumentační a zpravodajské materiály, navrhovat program činnosti spolku, podílet se na činnosti spolku a v součinnosti s předsedou či místopředsedy spolku se přechodně sdružovat do pracovních skupin.

6. Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. Schází se podle potřeby, minimálně však jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda spolku, v případě jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů. Valná hromada musí být svolána, přeje-li si to alespoň třetina členů spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina registrovaných členů spolku.

O změnách stanov spolku nebo o zániku spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Ve všech ostatních případech valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Valná hromada rozhoduje o změně stanov a zániku spolku a disponování s majetkem spolku. Valná hromada také volí a odvolává předsedu a místopředsedy spolku, případně i další orgány, které valná hromada svým rozhodnutím zřídila.

7. Předseda a místopředsedové

Statutárními orgány spolku jsou předseda spolku a na základě rozhodnutí valné hromady případně také místopředsedové spolku. Statutární orgány spolku jsou výkonnými orgány občanského sdružení.

Předseda spolku řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami, řídí jednání valné hromady a dalších schůzí spolku a přijímá podněty ostatních členů spolku. Pověřuje členy dílčími dobrovolnými úkoly či koordinuje vznik přechodných pracovních skupin. Předseda spolku má na starosti ekonomiku a korespondenci spolku, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada může také zřídit funkci jednoho nebo dvou místopředsedů spolku. Pokud je počet členů spolku v době konání valné hromady vyšší než deset, musí být zřízena alespoň jedna funkce místopředsedy. Při počtu členů spolku v době konání valné hromady vyšším než dvacet musí být zřízena funkce obou místopředsedů. V ostatních případech závisí počet místopředsedů na rozhodnutí valné hromady. Místopředsedové spolku zpravidla zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti a přiměřeně se podílejí na dalších činnostech ve vedení spolku.

Předsedu a místopředsedy spolku volí a odvolává valná hromada. Funkční období statutárních orgánů spolku je 13 měsíců a jejich volba musí proběhnout na každé výroční valné hromadě. V případě, že nejsou zvoleny nové statutární orgány spolku a nebylo současně rozhodnuto o zániku spolku, vykonávají funkci statutárních orgánů spolku dosavadní statutární orgány.

Předseda a místopředsedové spolku zastupují občanské sdružení ve vztahu k veřejnosti, médiím a orgánům veřejné správy. Předseda a místopředsedové spolku mohou také samostatně jednat jménem spolku ve smluvních záležitostech, pokud valná hromada spolku toto právo neomezí.

8. Hmotné prostředky a majetek

Spolek získává hmotné prostředky z členských příspěvků, dotací, darů, odkazů, případně z vlastní vedlejší hospodářské činnosti (zejména organizační, zprostředkovatelské a vydavatelské vztahující se k cílům spolku). Spolek může spravovat a využívat vlastní nebo cizí majetek, který mu byl svěřen do trvalého nebo dočasného užívání. Členové spolku neručí za závazky spolku a spolek neručí za závazky svých členů. Při zániku spolku bude s majetkem v jeho vlastnictví naloženo podle rozhodnutí poslední valné hromady.

9. Zánik

Spolek ukončí svoji činnost, usnese-li se na tom nejméně dvoutřetinová většina přítomných členů valné hromady spolku.

10. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 83/1990 Sb. (o sdružování občanů) v platném znění.